venerdì 26 marzo 2010

' A Staffetta di V. Butera (ispirata da: A mia figlia Libertà di M. Pane)


‘A Staffetta                            I

Va! le disse ru patre E ‘nnu salutu
porta a ra terra dduve sugnu natu;
 Dìcele quantu bbene l’ha bbulutu
‘Stu patre tue, ramingu e spurtunatu.
M’è dde granne cumpùortu a ra spintura 
Si va’ vidi ppe’ mmie Dicollatura.

Vàsame e bba’! Saluta Rivintinu,
De tìcini ammantatu e dde castagne;
Saluta i campi simminati a linu,
I cavùni  saluta e re muntagne.
Saluta Carriciellu, ‘a casa mia,
e dde l’Addame ‘e petre d’ogni bbia! —


 Missaggera d’amure e dde dulure,
Vinne ra figliulella affizziunata;
Vasau ra terra de Michele amata
E ppue vutàu re vele a ru papure
Ppe’ ppurtare a ru patre ‘na ‘mmasciata
De richiamu, de supprica e dd’amure.
— Abbrazzame, papà! Sugnu turnata!
Te puortu l’aria frisca ‘e Rivintinu.
Chi bbiaggiu, papà! Quantu caminu!
     E cchi ggente amurusa e affizziunata!
     De vivere m’è pparzu de vicinu
     ‘A rumanza cchiù bbella de ‘na fata!

                           II

Arrivata a ru Giallu, ‘na funtana
M’ha ddittu: — Libirtà, bona vinuta!
Mo chi si’ cca, fattìla ‘na vivuta,
Cà ‘st ‘acqua è mmeglia de l’americana;
Ogne ddulure ed ogne ppena astuta,
Ogne tturmientu ed ogne mmale sana.

Si pàttrita. turnannu, ‘ncun’aprile,
Ppe’ ‘nn‘attimu, accustare se vulèra,
Ccu re lavra, a ‘stu mienzu ceramile,
Chi sa quale cuntientu nne pruvèra
E cchi sa quali canti nne cantèra,
Illu ch‘ha ttantu l’anima gintile!

Quann‘era cca, vinìa dde tantu ‘n tantu,
E dde viernu e dd’astate, a mme truvare;
A ra canzuna mia cchiù dde ‘nu cantu
D’amure l’haju ‘ntisu accumpagnare,
Mentre li se vidìa llenta culare
De l’uocchj ‘ncuna lacrima de chiantu.
   Sacciu ca ‘n core’ u nume miu le sona
Chiù dduce de ‘nu piettine de mele;
Ma mancu ‘sta funtana d’Acquavona
S’è ppututa scurdare de Michele,
E mmentre cchiù, ssenza speranza, aspetta,
‘St’acqua è ru chiantu chi pped’illu jetta! —


                                                              III
‘Na castagna vicina, aggiurrannata,
M’ha ddatu ppe’ ru vuoscu ‘u bomminutu.
Quannu de l’umbra sua sugnu passata,
‘E pampine ppe’ ‘nn’attimu ha mmuvutu.
E cchiru signu nuovu de salutu
M’è pparzu ‘na carizza dilicata.

                              A ru triemitu duce èdi chiuvuta
                        Cumu ‘na purvirella prufumata,
                        E cchilla chi de ‘ncuollu  m’è ccaduta
                       M’ha ll’anima de gioia cunzulata.
                       A Rrivintinu tue nisciuna fata
                       Fo’  mmai ccu ttant’unure ricivuta!


                          - Iu sugnu ‘na castagna furtunata! —
                       Pue m’ha ddittu — De quannu eru visciglia,
                       Pàttrita m’ha, ccu ttanta ‘na runciglia,
                     ‘A corchia,’para para, ‘ntacchijata...
                      Nne scrisse nnumi! Nne ‘ntagliàudi rime,
                      Supra stu fustu miu, supra ‘ste cime!
                     ‘U tue a ru miegliu postu era scrivutu
                      E ancore, Libirtà, nud’ere nata.
                      Judica tu cchi bbene t’ha bbulutu,
                      Si prima de nascire t’hadi amata!
                     Ogne ssignu de tie, mo, s’è ppirdutu...
                     Ma scritta ‘n core tu me si’ rristata! —


                                   IV

Si de Michele Pane si’ ra figlia,
fèrmate cca — m’ha ddittu ‘nu mulinu.
‘St’acqua chi curre a ccanalune chjnu
È’ ll’acqua, ccussì dditta, de Gargiglia.
L’acqua dduve vinìa ccu ri cumpagni
Michele nuostru ppe’ sse fare i vagni.

All’umbra de chill’àuzinu’ ogned’annu
Facìa ru vullu e ‘nne vidìe prijizza!
Ppe’ mmie, si de na  bbanna  era ‘nnu dannu,
De l’autra era ‘nna vera cuntintìzza,
Ch’a ra gioja de chiri quatrascuni
Me parienu chiù bielli ‘sti cavuni!

E mmo?... Mo, Lilbertà, tuttu è ffinutu,
Cà cuntrariu , me foze ru distinu!
Sutta ‘ssu pede d’auzinu vicinu
Nisciunu a ffare vulli è cchiù bbinutu.
Ddon Geniu è mmuorto. È mmuortu Rusarinu
E ppattrita ramingu si ‘n’è jjutu!
lu sulu riestu ccà! Màcinu granu,
Ma puortu ‘n core ‘na gran pena scritta.
Pienzu a ru tiempu deccussì lluntanu
E mmi nne lacrimija ra sajitta.
Michele... Geniuzzu... Rusarinu...
Cchii jjuri pìerzi! Povaru mulinu! —

                       V

      Si sapère, papà, cchii bbatticore
 E cchi ttriemitu granne haju pruvatu,
Quann‘haju vistu, sulamente ‘e fore,
‘A casicella dduve tu si’ nnatu!
Senza sapire cumu, m’è ccalatu
‘U chiantu e, ccumu vidi, cianciu ancore!

  ‘U sule vampijava a ra facciata
Chi tutta, para para, nne lucia.
Ogne pporta e ffinestra spalancata
‘N’uocchju apiertu d’amure me parìa.
 Ogne ppetra, ogne scarda fravicata,—     
 Bonavinuta — pàrica dicìa.

E ‘un te dicu, papà, cchid’apparatu
De garòfali cc’era a ri barcuni!
Unu m’ha ddittu: — Diceccìllu tuni
A ppattrita Michele ch’è ‘nnu ‘ngratu!
Dice ssempre ca tantu nne vo’ bbene
Ed, allura, ppecchì nu’ ssi nne vene?
— O garòfalu russu e spampulatu,
Nun parrare ccussì - l’haju diciutu.
— Nud’è ppapà, nud’è ppapà ‘nu ‘ngratu,
È ru distinu chi ccussì ha bbulutu!
Si tu sapère ‘u chjantu ch‘ha jittatu
Quannu jire de cca si ‘nn‘ha ddivutu! —


VI

Trasivi. Za Carrotta e zu Luice
Mi nn‘hanu fattu feste e ccivilizze!
Za Maria, za Marianna e zzu Filice,
Quanti abbrazzi m ‘hau ddatu e cchi ccarizze!
A facce m ‘hau strudutu de vasuni,
Cumu a re vote sùoli fare tuni. 

‘A càmmira a bbidire m ‘hau ppurtata
Dduv’ogne ccantu tue l’ali mintìu.
‘A tavula de nuce m‘hau mmustrata
Chi ad unu ad unu scrivere i ssintìu;

Ed iu, papà, ppe’ ttie l’haju vasata
E l’haju affusa ccu ru chjantu miu!
   Ma quantu, quantu cchiù m’è pparzu bbiellu
Chiru nuostru ricùotu fuocularu!
Cc’è ssempre a ‘n’angulicchiu ‘u cippariellu
Dduve tu t’assittàve paru paru,
Quannu Tora cuntava a ttutti  quanti
Storie de fate e ffatti de briganti!
        O casa de papà, cara a ‘stu core,
 ‘U distinu ppecchì nn’ha strampunuti
 ‘Ssi munni munni  e, ppàssari spirduti
 Tantu luntanu nne strampùne ancore?
 Dduve nasce, viatu chine more!
 E nnue raminghi nni nne  simu juti!


VII

    L‘urtimu juormu, sula., sugnu  juta
De l’Addame a bbidìre ‘u campusantu.
A Nnanna e a Nnannu, chi a ‘nna fossa accantu
Dòrmenu, ‘na curuna  haju purtata.
Mi cce  sugnu a ra bbanna  gninucchiata
E ll’haju abbivirata  ccu ru chjantu!

    Cc’è ‘nna troppa de rose llà bbicinu,
Ed iu  nn‘haju cugliuta ‘na manata.
Una l’haju dunata a Rrusarinu,
L‘autra a Ddon Geniu nuostru l’haju data;
‘A terza a ttie, papà, l’haju purtata,
Ppe’ rricuordu d’’a Serra de Buttinu.
   
    Guarda cum’è ppulita! D’acquazzina
‘Nu cuocciu tunnu tunnu cc’è ccadutu.
Supra ‘sta pampinella ddommaschina  
Pare ‘nna perla supra ‘nu villutu,
E ccu ttutta  ssa strada c‘ha ffaciutu,
Luce ccumu ‘na stilla matutina.
Luce ppecchì, ccaru papà, è ru chjantu
De tutta chira terra calavrise,
De chiru muzzilluzzu  de paise
Chi t’ama e tte vo’ bbene ‘u’ sse sa quantu;
Chi tanta pena e ttantu affannu ‘ntise
Quannu luntanu ti nne jisti tantu.

VIII

    Cchiù ttunna ‘e chira perla e cchiù llucente
‘Nna lacrima a Mmichele le scappàu;
‘A frunte ccu re manu se piglìau,
E ru passatu le turnùadi ‘m mente;
Vasàu ra rosa appassiunatamente
E ru chjantu a ru chjantu se mmiscau!

    Chiuse ll’uocchi. Vidìu ru Praticiellu,
Acquavona, Gargiglia e ru mulinu;
I parienti, l’amici, Rivintinu,
‘A casa, ‘u fuocularu, ‘u cipparìellu;
‘Nu pratu. quattru mura, ‘u campusantu.
E ‘nn‘autru vunnu  le scappàu dde chjantu.

   — Ah! disse. Si putèramu turnare
Tutti a r’Addame, cchi ppiaccire fora!
Si putèramu sèntere scrusciare
Gargiglia ‘n china ‘n‘autra vota ancora!
Su putèramu sèntere cuntare
Storie de fate, cumu prima, a Ttora!

A mmie me ride ‘n core ‘na spiranza
E pparca sempre cchiù mi cce abbicinu.
Me pare dde sintire ‘na fragranza
De campi a ggranu simminati e a linu.
E cchi rrispigliu de mimorie care!
S’è ‘nnu suonnu, lassàtime sunnare!.... -
                                                                                                      Nessun commento: