mercoledì 26 gennaio 2011

accurciare - accorciare; abbreviare.


accurciare ( o accurtare)  v. accorciare; abbreviare.
accurciare 'nu travu
accurciare a via
 
part. passato :  accurciatu.

accurciaturu ( o accurtaturu) m. scorciatoia, via più breve
per raggiungere un posto.
Pe jire a ra casa aju pigliatu n'accurciaturu

Nessun commento: