martedì 21 maggio 2013

cuonzulu
Quando una persona muore, per tre giorni  si va a fare visita ai congiunti del morto. I parenti e gli amici  offrono in questo periodo il «cuonzulu»,   cioè preparano e portano i  pasti alla famiglia del morto.  Alcuni preferiscono inviare dolci, caffè o altre bevande.
Lu muortu steva int’a l’ata stanza,
lu cuònzulu purtavu compa Pippinu:
broru cu ttagliulini in abbondanza.
Ova, carnu, furmaggiu, frutti e vvinu.

Punzava ognunu ri sta compagnia:
Embè, fatti capanna, panza mia!
Mo cu na scafarèia ri quistu bbroru
Munamu abbasci lacrumu e dduloru.


La veruva mò affitta e scunzulata,
si steva spulucannu na custata;
vicinu a essa ivu compa Pippinu
senza parlà, nu pocu fattu a vvinu.

Fecènnusi curaggiu, stu trappanu,
a la cummara l’affuravu la manu,
rissu:- Cuncè, mo si rimasta sola:
‘n’coppa a stu munnu chi ti cunzola?

Embè cummà, aggi fattu nu punzieru,
i’ ti ru ddicu si ti fa piaceru:
   tengu la terra cu na massaria;
   ‘nci vulimu spusà, cummara mia?

Forse, cummà, tu nun mi fai risposta
ca nu’ l’avèa fa mo questa pruposta?
Ruspunnivu Cuncetta rassegnata:
-  mi dispiaci, songu già impegnata! –

(dialetto di Nusco - Avellino)
                                                                 Agostino Astrominica

Nessun commento: