giovedì 19 gennaio 2012

maestri cujjentari

Te viju 'nu muscune, 'nu mustazzu,
E ddue prunelle duci cumu mele:
E' ru maestru miu! Ddo' Mmanuele!

Guardàti puru vue. Nu' ru viditi?

E' 'nnu gigante e dduve nnue è bbinutu
ppe' nne purtare a ttutti 'nu salutu
E ppe' sse stare 'nzieme a nnue 'nu titi.
Vasàmule, cumpagni, de luntanu,
Cumu 'na vota, tutti quanti 'a manu.

  (V. Butera)

Nessun commento: