mercoledì 26 ottobre 2011

canto funebre pizzitano

Vinni passandu sutta a 'nu pendinu
Li rosi chi dassai li trovai sicchi
dumandu a li vicini: duve jìu
La scocca de li puma janchi e russi?Una mi dissi ca jìu a la missa;
n'atra mi dissi ca prega li sandi.
Affaccia poi la matri allindicàta (var. nigra e scura)
Chija chi cerchi, figghiu è 'n zipùrtura,
E si no cridi la parola mia,
va' a la cappella de la 'Mmeculata
Ca jà si dissi la missa candàta.
O mamma, dimmi tu comu morìu
Si moriendu di miu se ricordau.
Dindr'a allu lettu cu' mi l'attendiu ?
Li midicini cu' 'ngi li mandau?
A la sua morti cu' si ritrovàu?
La vesticeja cu' 'ngi la mendìu?
Li scarpiceji cu' ngi li ficcàu?
E  pe la scala cu' mi la calàu?
E 'nda la vara cu' mi la carcàu?
In processioni cu' l'accompagnau?
E 'nd'a la Chjesa cu' mi lu trasiu?
Subba a la pranga cu' mi lu posàu?
Chiji beji occhi cu' 'ngi li chjudiu?
Chija vucca  bella cu' 'ngi la serràu?
Ah! Ch'era megghiu pemmu moru io.
Ca sta pena lu cori mi spezzàu.
'Ngi lu mendisti lu vilu a la facci,
Nommu si ammaccja la strima bellizza (var.: li beji culuri)?
Ngi lu dassasti lu ricamu a manu
Nommu si scorda li beji lavuri?
'Ngi la dassasti la lamba ajumata
Pecchì era spagnuseja, mo esti sula (var.:di natura)?
'Ngi la dassasti la porteja aperta,
ca forzi si ndi veni sula sula?
Dassàtimi mu vaju mu la chiamu,
ca pienzu ca di mia nun si scurdau.

II parte

Lo sposo, concluso il lamento, si reca in chiesa)


O sagrestanu , apritimi la chjesa,
Mustratimi la fossa di Maria.
Ca pemmu 'nghjana ngi porgiu la manu,
e mi la curcu 'nd'a lu cori mio.

( S'inginocchia)
Vi pregu, morti di la sipurtura,
Si vi fa fami, no vi la mangiati,
Si vi fa fami, mi mangiati a mia,
Venirò, venirò, si mi aspettati.
Lèvati, anima mia , di jocu  'n derra,
Ricordati lu tembu chi t'amai;
Cu li lacrime mei perciai la terra,
E tu cruda, di mia scurdatu t'hai.

Risponde la defunta :

Vattindi cu li vivi, cu li vivi,
ca io stàju  cu li morti amari;
Li vivi cu li vivi a la taverna,
Li morti cu li morti, in bita eterna,
Non mi levu cchiù no, su fatta terra


Si fici terra la bejizza mia:
La morti ad ogni amuri 'ngi fa guerra,
Trovati amandi e scordati di mia.


da  maramendi  di Sara e Mimmo Pacifico

Nessun commento: