lunedì 5 dicembre 2011

Pater noster dei liberali calabresi - Dicembre 1866

 O patri nostri, ch'a Firenze stati,
lodatu sempi sia lu nome vostru,
però li mali nostri rimirati,
sentiti cu pietà lu dolu nostru,
ca si cu carità vui 'ndi sentiti
certu non fati cchiù ciò chi faciti.
Patri Vittoriu, re d'Italia tutta,
apriti ss'occhi, ss'aricchi annettati:
lu regnu vostru è tuttu suprasutta,
e vui, patri e patruni, l'ignorati.
Li sudditi su' tutti ammiseriti:
vui jiti a caccia, fumati e dormiti.

Ministri, senaturi e deputati
fannu camurra e sugnu 'ntisi uniti,
prefetti, cummessari e magistrati
sucandu a nui lu sangu su' arricchiti
e vui patri Vittoriu  non guardati
vui jiti a caccia, dormiti e fumati.


Cummessi e cancelleri di preturi,
prùbbrica sicurezza e abbocati
e speciarmente li ricivituri
a tutti ndi spogghiaru e su' ngrassati.
e vui patri Vittoriu  li viditi
vui jiti a caccia, fumati  e dormiti.


 Sindaci, segretari e salariati
e cunsigghieri tutti e assessuri,
su latri cittadini patentati:
 su idhi li judei, nui li Signuri!
e vui patri Vittoriu  li viditi,
vui jiti a caccia, fumati e  dormiti.


A l'esatturi, poi, lupi affamati
uh, lampu mu lu mina e mu li cogghi,
li roli mu li strazza a mudhicati,
ca quantu furti, frodi, quantu mbrogghi!
e vui patri Vittoriu  vi scialati
vui jiti a caccia, dormiti e fumati


L'agenti di li tassi su' na piaga
cancarenusa supa a lu vidhicu,
sempi  la pinna loru scrivi "paga",
e di li  murti loru nenti dicu...
e vui patri Vittoriu  non spijati...
vui jiti a caccia, dormiti e fumati.


E di li sù notara chi cuntamu?
La pinna loru è lanza di langinu,
uh, poravedhi nui si stipulamu:
notaru oji dinota "latru finu ",
tariffa loru è sulu lu capricciu.
Patri, pazienza, ca mò vi la spicciu.

posati ssu ddubbotti e rifrettiti,
jettati chissu sicaru e sputati,
guardati chisti piaghi ca ciangiti,
e canusciti tutti li mpegati.
Certu, si vui guardati , aviti a diri:
mannaja lu fumari e lu dormiri|!

E vi accorgiti ca regnati un guerra,
odiatu di lu celu e di la terra.

 Antonio Martino  (Galatro 1818 -17 marzo 1884)

Nessun commento: