giovedì 26 dicembre 2013

Alla fine del Rosario


 Amu dittu stu rusariu in cumpagnia
E l'amu dittu ccu la litania.
E binidittu chi c'ha misu siensu,
Si godi lli billizzi di Maria.
Maria è vvera rosa e vvera luci,
Onoramula ccu nna vera santa Cruci.

Dialetto di Nicastro


Nessun commento: