mercoledì 21 agosto 2013

Pilente

 Pilente: ardente, bruciante, scottante, bollente

 na patata pilente


Sapissi  cchi  ccafé t'haiu stipatu
...............................................

Sapiennu ca te piacedi pilente
te l'haiu ncaudu fin'a mmo tinutu

                                          V. Butera (Donn'Artenziu)


Nessun commento: